$0.35

Buddha & Kuan-Yin Greeting Cards

Kuan-Yin showing compassion and tranquility

$3.25

Buddha & Kuan-Yin Greeting Cards

Kuan-Yin sitting on the fish

$3.25

Buddha & Kuan-Yin Greeting Cards

Kuan-Yin sitting on lotus flower cushion

$3.25

Buddha & Kuan-Yin Greeting Cards

Kuan-Yin standing on the dragon

$3.25

Figure & Animal Greeting Cards

Lady of Autumn, 1972

$3.25

Figure & Animal Paintings

Lady of Autumn, Print, 7″x10″, 1972

$5.00

Figure & Animal Greeting Cards

Lady of Spring, 1972

$3.25

Figure & Animal Paintings

Lady of Spring, Print, 7″x10″, 1972

$5.00

Figure & Animal Greeting Cards

Lady of Summer, 1972

$3.25

Figure & Animal Paintings

Lady of Summer, Print, 7″x10″, 1972

$5.00

Figure & Animal Greeting Cards

Lady of Winter, 1972

$3.25